ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
05/12/2019
917/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު މިޝްޢާލް ޢަލީ ރަޝީދު

މ.ގައްދަޑުގެ އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް ގެ ތަރިކަ

05/12/2019
2314/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޚާލިދު ޢަބްދުލްމަޖީދު

ހ.ލަންޓަން އަލްމަރުޙޫމް ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީގެ ތަރިކަ

04/29/2019
1705/FmC/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޟިރާރު

ހ.ޒިންކް އަލްމަރުޙޫމް ޒަކަރިއްޔާ ޢަލީ ޝިހާމް ގެ ތަރިކަ

-
04/29/2019
2209/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ

ގ.ހަޒްވިއު އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙިލްމީގެ ތަރިކަ

-
04/28/2019
850 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ގ.ސައުތުސައިޑް އަލްމަރުޙޫމް މޫސާ އާދަމްގެ ތަރިކަ

-
04/28/2019
1768/Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ފާޠިމަތު ސަޢީދާ

ހ.މިނިވަންއައްސޭރި އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ނަޢީމްގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

04/25/2019
192/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާޙީމް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ގ.އައިމާ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޢުމަރުގެ ތަރިކަ

04/25/2019
644/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ފަޒުނާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

މ.ޖެންޝަން އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތިން ލިބިފައިވާ ބައި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

04/25/2019
1946/Fm-C/2016
ތަރިކަ
އަޙްލާމް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު

މއ.މޭރީ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޝާފިޢުގެ ތަރިކަ

04/24/2019
996 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢަލީ

މ.ފެހިފަރުދާގެ އިރުމަތީބައި އަލްމަރުޙޫމާ ޙައްވާ މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

-
« First ‹ Previous 1 4 5 6 7 8 16 41 Next › Last »