ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
11/04/2019
1891/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޢަބްދުލްހާދީ

ހިބައިންދިނުމަށް އެދި މ.ސިލްވަރނެސްޓް ޢަބްދުލްހާދީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/31/2019
1902/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ސަކީނާ ޢަލީ

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި މ.ސަދަންބީޗް ސަކީނާ ޢަލީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/30/2019
1484/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ދޮންތުއްތު

މ.މާރިދަގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ރަޤީބްގެ ތަރިކަ

10/30/2019
1114/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އަމީރު

ހ.ސިއްކަގޭއާގެ އަލްމަރުޙޫމް ޔޫސުފް ނަޞީރުގެ ތަރިކަ

10/30/2019
2048/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އާސިޔާ މުޙައްމަދު

ހ.ސްކައިނެޓް އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން ރުޝްދީގެ ތަރިކަ

10/30/2019
2387/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހިމް ޝިހާމް

ހ.މާކަރީހައުސްއާގެ އަލްމަރުޙޫމާ އަނީސާގެ ތަރިކަ

10/28/2019
2038/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޒަރީނާ ޙަސަންފުޅު

ހިބައިންދުނުމަށްއެދި ގ.ނިއުޕޮމްޕިޔާ ޒަރީނާ ޙަސަންފުޅު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/28/2019
312/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ފާޠިމަތު ސުޢުދާ

މއ.ފައިންޝޭޑް އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ތަރިކަ

10/28/2019
1145/Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި
ފާޠިމަތު ޢަލިމަނިކު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ފީރޯޒުގެ1 ފާޠިމަތު ޢަލިމަނިކު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/28/2019
2001/Fm-C/2018
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޖަމާލް ޢަޒީޒް،ސާއިމާ ޢަޒީޒު، ސާދިއާ ޢަޒީޒު، ޞާފިޔާ ޢަޒީޒު

ހިބައިންދިނުމަށް އެދި ގ.ޝަފަޤް ޖަމާލް ޢަޒީޒް،ސާއިމާ ޢަޒީޒް،ސާދިއާ ޢަޒީޒު، ޞާފިޔާ ޢަޒީޒު ހުށަހެލި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 4 5 6 7 8 16 53 Next › Last »