ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
02/05/2018
50/Fm-C/2018
ވަޞއްޔަތް ބާޠިލްކުރުމަށް
މުޙައްމަދު ޙަސަން

ވަޞިއްޔަތް ބާޠިލްކުރުމަށްއެދި ވ.ހިޖުރަ މުޙައްމަދު ޙަސަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/04/2018
2089/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޝާހިދު

ގ.ލައިޓްރޫމް އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކު ގެ ތަރިކަ

01/30/2018
1583/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ޖަމީލާ މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ވިލުނޫ ޖަމީލާ މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/30/2018
1673/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ގޮޅާގެ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/29/2018
1830/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
އަނީސާ އާދަމް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.މެލޯޑިއަމް އަނީސާ އާދަމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/29/2018
2082/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ޢަބްދުއްރަޝީދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ފްލާވަރސްވީޓް ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/29/2018
1362/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޝަރީފާ ޙުސައިން

މ.އެތުމާ އަލްމަރުޙޫމާ ހުދުނާ އާދަމް ގެ ތަރިކަ

01/28/2018
1433/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ފާތިމަތު ފާއިޒާ

މއ.ވާދޫ އަލްމަރުޙޫމާ ޙައްވާ މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

01/25/2018
921/Fm-C/2017
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް
އާމިނަތު އިނާޝާ ސަލީމް

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި މ.ސްކޫނަރ އާމިނަތު އިނާޝާ ސަލީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/25/2018
1834/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ދޮންތުއްތު

މ.މާރިދަގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ރަޤީބު ގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 3 4 5 6 7 10 Next › Last »