ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
01/10/2019
288/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އާމިނަތު ޢަލީ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ވ.ގޯރަން އާމިނަތު ޢަލީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

01/10/2019
706/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މއ.ޖައިލަމް އަލްމަރުޙޫމާ ޝަމީމާ ޙުސައިންގެ ތަރިކަ

01/10/2019
1161/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ޙަލީމާ ޙުސައިން

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.ސިތާރާ ޙަލީމާ ޙުސައިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/10/2019
1906/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ކޯރަލްޑޭލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/10/2019
2255/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
އަޙްމަދު ވަޙީދު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މއ.ގުލާބީގެ އަޙްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

01/10/2019
1882 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ފާޠިމަތު ޙަސަން މަނިކު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ސްވޯނީ ފާޠިމަތު ޙަސަންމަނިކު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/09/2019
603/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އާމިނަތު ޝަރާޙަތު

ހ.ކެލާމާވިލާ އަލްމަރުޙޫމް މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ތަރިކަ

01/06/2019
840/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ނަޝީދު އަޙްމަދު

މ.މާލޭގެއާގެ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ލަޠީފާގެ ތަރިކަ

12/26/2018
2738/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އާމިނަތު ޢަފީފް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.އައިދަ އާމިނަތު ޢަފީފާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

12/24/2018
2386/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ނާޡިމް

މއ.ގިރި އަލްމަރުހޫމް އާދަމް އަބްދުއްރަޙްމާން ގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 3 4 5 6 7 15 31 Next › Last »