ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
06/24/2018
847/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ވ.ފޭޒާ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް ގެ ތަރިކަ

-
06/21/2018
826/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ޙަސަން

މ.މާފަރު އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ މަނިކު ޢުމަރުގެ ތަރިކަ

-
06/05/2018
2344/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

މއ.ޒީނިޔާ އަލްމަރުޙޫމް ސައްޔިދު ގެ ތަރިކަ

-
06/04/2018
2321/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ހިންދު ޢަލީ

ހ.ރޭލައިޓް އަލްމަރުޙޫމް ލޫޠު ޢަލީގެ ތަރިކަ

-
06/03/2018
2216/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ޞަފިއްޔާ ޤާޞިމް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ބޯގަ ޞަފިއްޔާ ޤާސިމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
05/31/2018
446/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ނަޢީމް

ވ.ވިންޓަރޑްރީމް އަލްމަރުޙޫމާ ދޮންމަނިކެ ގެ ތަރިކަ

-
05/31/2018
2103/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ރާފިޢާ ޢަބްދުލްޤާދިރު

މ.މަގުމަތީގެ އަލްމަރުޙޫމާ ރުޤިއްޔާ އިބްރާހީމް ގެ ތަރިކަ

-
05/29/2018
387/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު މާހިރު

މ.ވެލާނާވަރު އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް މާހިރު ގެ ތަރިކަ

-
05/27/2018
528/Fm-C/2018
ތަރިކަ
-

މ.މާހަލްހުޅަނގުބައި އަލްމަރްޙޫމް އިސްމާޢިލް ފުވާދު ގެ ތަރިކަ

-
05/24/2018
973/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

ރ.ކަނދޮޅުދޫ ނެލިވަރު އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 3 4 5 6 7 15 19 Next › Last »