ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
02/21/2018
1951/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޙަސަން ވަޙީދު

މ.އެއަރޑޯން އަލްމަރުޙޫމާ ސަލްމާ އާދަމް ގެ ތަރިކަ

02/20/2018
33/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ނާޖިޙު

މ.ރީހުއްޞަބާ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ޙަސަން ގެ ތަރިކަ

02/20/2018
1600/Fm-C/2016
ތަރިކަ
ޖަމީލާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން

މއ.ކަނަކުރިގެ އަލްމަރުޙޫމާ ހަލީމާފުޅުގެ ތަރިކަ

-
02/19/2018
534/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ފާތިމަތު ޝިފާނާ

މއ.ރިޒަލްޓްޕާރކް އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހިމް ޝަރީފް ގެ ތަރިކަ

02/19/2018
63/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ރަޝީދު

މއ.ދޫގަސް އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން ޝަރީފް ގެ ތަރިކަ

02/18/2018
2154/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ޒުހުރާ ކުޑަތުއްތު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ވ.ޑެކޯރާ ޒުހުރާ ކުޑަތުއްތު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/18/2018
1979/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
މޫސާ ޔޫސުފް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.މޫސަލް މޫސާ ޔޫސުފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/18/2018
405/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ދާންނާގެ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
02/18/2018
442/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
މަރްޔަމް ޒުހުރާ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ނިއުހެޕިނަސް މަރްޔަމް ޒުހުރާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
02/15/2018
1687/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

މ.ތްރީސްޓާރ އަލްމަރުޙޫމް ޔޫސުފް އިސްމާޢީލްގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 31 39 40 41 42 43 47 Next › Last »