ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
05/16/2018
2314/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ފަރީދާ މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.ދޫގަސް ފަރީދާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
05/15/2018
631/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އިބްރާހީމް ޒާހިރު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ދޫރިޔާގެ އިބްރާހީމް ޒާހިރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
05/15/2018
943/Fm-C/2018
ވަޞއްޔަތް ބާޠިލްކުރުމަށް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ވަޞިއްޔަތް ބާޠިލްކުރުމަށްއެދި ވ.ލޫސިޔާ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

-
05/14/2018
916/Fm-C/2018
ހިބައަނބުރާ އަތުލުން
އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ހިބަ އަނބުރާ އަތުލުމަށްއެދި މ.ފިގް އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
05/10/2018
1582/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޢަބްދުއްޞަލާމް ޙަފީޡް

ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ރޯޝަނީގެ އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން ޙަފީޡް ގެ ތަރިކަ

-
05/09/2018
1595/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޠަލްޙަތު ޢަލީ ޖަލީލް

ހ.ނަވާގަން އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ މޫސާ ދީދީގެ ތަރިކަ

-
05/09/2018
2205/Fm-C/2016
ތަރިކަ
ފަދުވާ މުޙައްމަދު

ހ.ގަސްދޮށުގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ތަރިކަ

-
05/07/2018
561/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޔާސިރު

މ.މުތް އަލްމަރުޙޫމާ ޚަދީޖާ ޢަބްދުލްކަރީމްގެ ތަރިކަ

-
05/07/2018
323/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ހާޖަރާ މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ހިޔަމަ ހާޖަރާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
05/06/2018
249/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ހ.ބޮނޑިކަދޮޅުގެ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
« First ‹ Previous 1 30 38 39 40 41 42 50 53 Next › Last »