ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
07/04/2019
104 /Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
އަޒުހަރިއްޔާ މުޙައްމަދު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.ރޯވިލް އަޒުހަރިއްޔާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/04/2019
2491 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ނަސީމާ ޢަބްދުﷲ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ޞަބާޙުލްޚައިރު ނަސީމާ ޢަބްދުﷲ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/03/2019
1961/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޙަސަން ނާޝިދު، ސަލްމާ ފިކުރީ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.މޭގަ ޙަސަން ނާޝިދު އާއި ސަލްމާ ފިކުރީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/02/2019
729/Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
އިބްރާހީމް ޙަސަން ފުޅު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.ލިޒްބަން އިބްރާހީމް ޙަސަންފުޅު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/02/2019
2220/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ވިދާދު ޙަސަން

ގ.ކޯބިން އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން މުޙައްމަދު ގެ ތަރިކަ

06/30/2019
225/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޢަލީ ރަޝީދު

ގ.ފްލައިންގޓައިގަރ އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު ދޮންޢަލިބެހޮއްކޮ ގެ ތަރިކަ

06/26/2019
398/Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
އާމިނަތު ޒަމީލް

ހިބައިންދިނުމަށްއެދި ގ.ހައްދުންމަތީދެކުނުގެ އާމިނަތު ޒަމީލް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

06/24/2019
732/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
އަޙްމަދު ފަޔާޟް

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި މ.ރިޒާމަންދުވާދީ އަޙްމަދު ފަޔާޟް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

06/24/2019
2239/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޝިހާބް

ގ.ސަންސައިޑްވިލާ އަލްމަރުޙޫމް ޝައުކަތު މޫސާ ގެ ތަރިކަ

06/24/2019
2541/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ހިބައިންދިނުމަށްއެދި މއ.ހެލެބެލިގަސްދޮށުގެ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 14 41 Next › Last »