ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
10/14/2019
1406/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު މިޝްޢާލް ޢަލީ ރަޝީދު

ގ.ގައްދަޑުގެ އަލްމަރްހޫމާ މަރްޔަމް ޢަބްދުﷲ ލަޠީފްގެ ތަރިކަ

10/14/2019
2143/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ސަމީރު

ގ.ހެރެތެރެ އަލްމަރުޙޫމާ ޒުބައިދާ އިބްރާހީމް ދީދީގެ ތަރިކަ

10/14/2019
1429/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
އާދަމް ސަލީމް

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހ.މެލްބަން އާދާމް ސަލީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/14/2019
1672/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
އާމިނަތު ޒުބައިދާ

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި މ.ޒުބައިދާމަންޒިލް އާމިނަތު ޒުބައިދާ ހުށަހެޅިމައްސަލަ

10/14/2019
612/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޢަބްދުލްޙަކީމް

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި މ.ފެހިގިރި ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/13/2019
2316/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
އާމިނަތު ވަޙީދާ

ހިބައިންދިނުމަށް އެދި މ.ފްރެންޑްޝިޕް އާމިނަތު ވަޙީދާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/09/2019
501/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ސަޢާދާ ޢަލީ

ހ.ޕާރކްސައިޑް އަލްމަރުޙޫމާ ޢަޒީޒާ އާދަމްގެ ތަރިކަ

10/06/2019
1799/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޝާހިދު

ގ.ކުރެންދޫގެ އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް ޢަލީގެ ތަރިކަ

10/03/2019
1187/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ގ.ނޫރަންގެ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް މޫސާގެ ތަރިކަ

10/03/2019
650/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ސިނާން

މ.ހިޔަލީގުލްޝަން އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ދީދީގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 14 47 Next › Last »