ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
06/05/2018
2344/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

މއ.ޒީނިޔާ އަލްމަރުޙޫމް ސައްޔިދު ގެ ތަރިކަ

-
06/04/2018
2321/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ހިންދު ޢަލީ

ހ.ރޭލައިޓް އަލްމަރުޙޫމް ލޫޠު ޢަލީގެ ތަރިކަ

-
06/03/2018
2216/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ޞަފިއްޔާ ޤާޞިމް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ބޯގަ ޞަފިއްޔާ ޤާސިމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
05/31/2018
446/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ނަޢީމް

ވ.ވިންޓަރޑްރީމް އަލްމަރުޙޫމާ ދޮންމަނިކެ ގެ ތަރިކަ

-
05/31/2018
2103/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ރާފިޢާ ޢަބްދުލްޤާދިރު

މ.މަގުމަތީގެ އަލްމަރުޙޫމާ ރުޤިއްޔާ އިބްރާހީމް ގެ ތަރިކަ

-
05/29/2018
387/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު މާހިރު

މ.ވެލާނާވަރު އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް މާހިރު ގެ ތަރިކަ

-
05/27/2018
528/Fm-C/2018
ތަރިކަ
-

މ.މާހަލްހުޅަނގުބައި އަލްމަރްޙޫމް އިސްމާޢިލް ފުވާދު ގެ ތަރިކަ

-
05/24/2018
973/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

ރ.ކަނދޮޅުދޫ ނެލިވަރު އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

05/24/2018
973/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

ރ.ކަނދޮޅުދޫ ނެލިވަރު އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

-
05/21/2018
169/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ފެހިފުނަ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
« First ‹ Previous 1 29 37 38 39 40 41 49 53 Next › Last »