ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
04/03/2018
592/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ޒަކީ

ގ.ޗޭނުގޭ އަލްމަރުޙޫމާ ސަކީނާ ޙަމީދުގެ ތަރިކަ

-
03/29/2018
2225/Fm-C/2017
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
އަޙްމަދު ޝަފީޤް

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.ކެލްފޯނިޔާ އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/26/2018
1837/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ފަދުހާ ޙަމީދު

މ.ޖޭމުހިޔާ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ތަރިކަ

03/21/2018
1833/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޑރ.ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް

މ.ގައްދަޑުގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ލަޠީފްގެ ތަރިކަ

03/15/2018
202/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މޫސާ ޢަލީ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ނީޓް މޫސާ ޢަލީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/15/2018
201/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު ޙަސަން

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ރޮބިންސް މުޙައްމަދު ޙަސަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/15/2018
240/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އަޙްމަދު ޝަހީދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ވީސަންމާގެ އަޙްމަދު ޝަހީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/15/2018
540/Fm-C/2015(2384/Cv-C/2014)
ތަރިކަ
ފަރީދާ ޔަޙްޔާ

މ.މާމުޓާ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޝަފީޤް ގެ ތަރިކަ

03/15/2018
1927/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ނާއިލް

ހ.ސްނޯޑްރޮޕް އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ސަލީމް ގެ ތަރިކަ

03/14/2018
1552/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އާމިނަތު ނަޞީރާ

މއ.އަންދާސީގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޝިހާމް ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 28 36 37 38 39 40 47 Next › Last »