ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
12/19/2018
1732/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު ޝަހުދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.ކުދިރަތްމާގެ މުޙައްމަދު ޝަހުދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

12/18/2018
1344/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތް ބާޠިލްކުރުމަށް
މުޙައްމަދު ޙަސަން

ވަޞިއްޔަތް ބާޠިލްކުރުމަށްއެދި ވ.ހިޖުރަ މުޙައްމަދު ޙަސަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

11/29/2018
40/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު މޫސާ މަނިކު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ހަނީކޯމްބް މުޙައްމަދު މޫސާ މަނިކު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

-
11/29/2018
61/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޝަކީލާ ޙަމްޒާ

މއ.ޑޯންޝައިން އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްމުޙްސިން އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ

-
11/29/2018
634/Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ޝަކީލާ ޙަމްޒާ

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހ.ސީސްޕީޑް ޝަކީލާ ޙަމްޒާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/29/2018
754/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢަލީ ޝަރީފް

މއ.ދިލްޝާދުގެ އަލްމަރުޙޫމާ މައިމޫނާގެ ތަރިކަ

11/29/2018
775/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އާޞިފް

ހ.އިރުވައި އަލްމަރުޙޫމާ ނަސްރީނާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ

11/29/2018
873/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ޝަހީބު

ހ.ޖެހޭވައި އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު ރަޝީދާގެ ތަރިކަ

11/29/2018
927/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޝަޙިއްޔާ ނަޞީރު

މ.ކުރެދިވަރުގެއާގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ހިދާދުގެ ތަރިކަ

11/29/2018
972/Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މ.މުލައްމާގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޙަލީމްގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް

« First ‹ Previous 1 24 32 33 34 35 36 44 59 Next › Last »