ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
01/23/2018
1495/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޢަބްދުއްނާފިޢު

ގ.ޓިއުބްރޯސް އަލްމަރުޙޫމާ އަނީސާ މުޙައްމަދު ގެ ތަރިކަ

01/22/2018
1105/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މައިމޫނާ އަޙްމަދު

ހ.ޝޭޑީގްރޯވް އަލްމަރުޙޫމް ކ.ދ.އަޙްމަދުމަނިކުގެ ތަރިކަ

01/22/2018
1594/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ނަޢީމް

ގ.އަލިކުރާގެ އަލްމަރުޙޫމް އާދަމް އިބްރާހީމް ގެ ތަރިކަ

01/21/2018
1037/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ސުވައިދު

މ.މާޅުވެލި އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން ޢަލީގެ ތަރިކަ

01/21/2018
1702/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

ތ.ވަންދޫ ވަލުއާގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ގެ ތަރިކަ

01/21/2018
1849/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
މުސްލިމާ މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ބާމިޔާގެ މުސްލިމާ މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/18/2018
1859/Fm-C/2017
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
އިބްރާހީމް ޞާލިޙު

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި މ.ހުއިވަނި އިބްރާހީމް ޞާލިޙު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/17/2018
1395/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޝަރީފް

މ.ވެލަގަލި އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް މަފާޒް ޝަރީފް ގެ ތަރިކަ

01/16/2018
2179/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ޢާއިޝަތު ޙަފީޛާ ޔޫސުފް، ފައުޒިއްޔާ މުޙައްމަދު، އާމިނަތު މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ވިޖަން ޢާއިޝަތު ޙަފީޒާ ޔޫސުފް އާއި ފައުޒިއްޔާ މުޙައްމަދު އަދި އާމިނަތު މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/15/2018
1784/Fm-C/2017
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހ.ރީތިވެލި އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 24 32 33 34 35 36 38 Next › Last »