ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
04/09/2018
113/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މޫސާ ޝަރީފް

ހ.ޓްރެންކްއިލް ލޮޖް އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު މޫސާގެ ތަރިކަ

04/08/2018
65/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ނިޒާރު

މއ.ނަޞީބު އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު އަޤީލް ގެ ތަރިކަ

04/08/2018
733/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މ.ހެޕިނަސް އަލްމަރުޙޫމް މޫސާ އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ

-
04/08/2018
1111/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
އުޘްމާން ޢަބްދުﷲ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ރިހާބު ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
04/08/2018
260/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ގ.ޝާރާޒް އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅުގެ ތަރިކަ

-
04/03/2018
592/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ޒަކީ

ގ.ޗޭނުގޭ އަލްމަރުޙޫމާ ސަކީނާ ޙަމީދުގެ ތަރިކަ

-
03/29/2018
2225/Fm-C/2017
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
އަޙްމަދު ޝަފީޤް

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.ކެލްފޯނިޔާ އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/26/2018
1837/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ފަދުހާ ޙަމީދު

މ.ޖޭމުހިޔާ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ތަރިކަ

03/21/2018
1833/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޑރ.ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް

މ.ގައްދަޑުގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ލަޠީފްގެ ތަރިކަ

03/15/2018
202/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މޫސާ ޢަލީ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ނީޓް މޫސާ ޢަލީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 21 29 30 31 32 33 41 Next › Last »