ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
10/25/2018
1068/Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ޢަލީ ޝިފާޢު

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ގ.ހޮޅިގެ ޢަލީ ޝިފާޢު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/25/2018
1337/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ރިޔާޝާ ޢަލީ

ހ.ރެޑްލައިން އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ނަސީމްގެ ތަރިކަ

10/25/2018
828/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
އާމިނަތު ދީދީ

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.އަނބުމާގެ އާމިނަތު ދީދީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

10/24/2018
1628/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޙައްވާ ޒާހިރާ

ހ.ސުވާސާވިލާ އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން އާދަމްގެ ތަރިކަ

10/21/2018
383/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
އަމީނާ

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ގ.ލީސައިޑް އަމީނާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

10/17/2018
1363/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އާދަމް ޔޫސުފް

ހ.ޝާރކް އެވެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށް

10/14/2018
485/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢަބްދުއްޝުކޫރު

ހ.ކުޅުދުއްފުށީގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢުމަރު ޤާސިމްގެ ތަރިކަ

10/14/2018
522/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ސަންފާ އިބްރާހީމް

ގ.އުފާ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

10/11/2018
1307/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު ނާޝިދު،ފާތިމަތު ނާޝިދާ،އާމިނަތު ނަޝީދާ،މަރްޔަމް ނާހިދާ

މ.ޗިޅިޔާޖެހިގެއެވެ ކިޔާ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށް

10/10/2018
1075/Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
އަޙްލާމް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި މއ.ފަތަނގުގެ އަޙްލާމް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 21 29 30 31 32 33 41 53 Next › Last »