ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
04/16/2019
483 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޞާބިރާ ޙުސައިން

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ގޯލްޑަންލީފް ޞާބިރާ ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

04/16/2019
744 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޒަރީނާ މޫސާ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ރަތްވިނަ ޒަރީނާ މޫސާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

04/14/2019
388/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް
ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި ހ.ފުއްކަފަމާގެ ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

04/10/2019
928/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް
ޙަސަން މޫސާ،އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޖާބިރު

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި މއ.އޯޗަރޑް ޙަސަން މޫސާ އާއި އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޖާބިރު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

04/08/2019
124 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ރާމިޒާ ޢަލީ

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހ.ނީޓްވިލާ ރާމިޒާ ޢަލީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

04/03/2019
320 /Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ސާލީ ރަމީޒް

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ދެކުނުގެ ހދ،ހަނިމާދޫ ސާލީ ރަމީޒް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/31/2019
1525/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް
އާއިޝަތު އަޒްލާ

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދި ހ.ބާޑީވިލާ ޢާއިޝަތު އަޒްލާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/28/2019
1970/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް
ޢާއިޝަތު ޝަހީބާ

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި ގ.ސްނޯލައިން ޢާއިޝަތު ޝަހީބާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/27/2019
2235 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިސްމާޢީލް ޢާމިރު

މއ.ފުރެޝް އަލްމަރުޙޫމާ ސަޢީދާ މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

-
03/21/2019
1083 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޚާލިދާ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.ރަށްދެބައިގެ ޚާލިދާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 35 Next › Last »