ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
02/22/2018
71/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ފައިޞަލް

މ.ޝިއާރު އަލްމަރުހޫމް ޙުސައިން އާޞިފް ގެ ތަރިކަ

02/22/2018
415/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އިސްމާޢީލް ޢަލީ

ހ.ކަނޑިގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ އިސްމާޢީލް ގެ ތަރިކަ

02/21/2018
1951/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޙަސަން ވަޙީދު

މ.އެއަރޑޯން އަލްމަރުޙޫމާ ސަލްމާ އާދަމް ގެ ތަރިކަ

02/20/2018
33/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ނާޖިޙު

މ.ރީހުއްޞަބާ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ޙަސަން ގެ ތަރިކަ

02/19/2018
534/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ފާތިމަތު ޝިފާނާ

މއ.ރިޒަލްޓްޕާރކް އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހިމް ޝަރީފް ގެ ތަރިކަ

02/19/2018
63/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ރަޝީދު

މއ.ދޫގަސް އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން ޝަރީފް ގެ ތަރިކަ

02/18/2018
2154/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
ޒުހުރާ ކުޑަތުއްތު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ވ.ޑެކޯރާ ޒުހުރާ ކުޑަތުއްތު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/18/2018
1979/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
މޫސާ ޔޫސުފް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.މޫސަލް މޫސާ ޔޫސުފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/15/2018
1687/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

މ.ތްރީސްޓާރ އަލްމަރުޙޫމް ޔޫސުފް އިސްމާޢީލްގެ ތަރިކަ

02/14/2018
2144/Fm-C/2017
ހިބައިން ދިނުން
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ފެރޯސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 9 Next › Last »