ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
07/16/2019
74 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޙުސައިން އާޝިރު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.މަލާޒް ޙުސައިން އާޝިރު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/16/2019
75 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޙުސައިން އާޝިރު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.މަލާޒް ޙުސައިން އާޝިރު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/16/2019
176 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޢާއިޝަތު ނަޢީމް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ލިލީޝިޔާ ޢާއިޝަތު ނަޢީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/16/2019
899 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޚަދީޖާ އިދުރީސްފުޅު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.ލިލީގަސް ޚަދީޖާ އިދުރީސްފުޅު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/15/2019
158 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޙުސައިން ޝަރީފް

މ.ފުށެތިކާލުގެ އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް ނިސާގެ ތަރިކަ

07/11/2019
2288 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ފާރޫޤް އަޙްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ސްޓެއްލާ ފާރޫޤް އަހްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/10/2019
140 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
އިބްރާހީމް ވަޙީދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ކައްސަންފަރުގެ އިބްރާހީމް ވަޙީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/10/2019
2402 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ވަޙީދު

ހ.ނޫއަލި އަލްމަރުޙޫމާ ދޮންމަނިކެ ގެ ތަރިކަ

07/09/2019
2787 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޝާމިން މުޙައްމަދު

މއ.ދަބުފަށުވިގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޞަފޫރާ އަޙްމަދު ގެ ތަރިކަ

07/04/2019
2798/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ޙަސަން ފުޅު

މއ.މެންޝަންހައުސް އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ޙަސަން ގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 41 Next › Last »