ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
08/13/2018
1555/Fm-C/2018
ހިބައަނބުރާ އަތުލުން
ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

ހިބަ އަނބުރާ އަތުލުމަށްއެދި ހ.މީނާޒް ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
08/12/2018
1038/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޤުރައިޝާ މޫސާ

ހ.ބައިކަނޑިގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޝަރީފާ އިބްރާހީމްމަނިކު ގެ ތަރިކަ

-
08/12/2018
1876/Fm-C/2017
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ޚަދީޖާ މޫސާ

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ހ.އަދޫ ޚަދީޖާ މޫސާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
08/05/2018
583/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޔާސްމީން ރަޝީދު

މއ.ކެލާގެއާގެ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ރަޝާދުގެ ތަރިކަ

-
08/02/2018
942/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޙުސައިން އަޙްމަދުދީދީ

ހިބައިންދިނުމަށް މއ.ރީޑްސް ޙުސައިން އަޙްމަދުދީދީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
08/02/2018
365/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އަޙްމީމް

ހ.ސަވާ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢީސާގެ ތަރިކަ

-
07/30/2018
382/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ޙައްވާ އިބްރާހީމް

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.ނަޖަމް ޙައްވާ އިބްރާހީމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
07/25/2018
246/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢަބްދުﷲ ޝަފީޢު

މ.ހުދުއަސުރުމާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޒާހިދާ ޢުމަރުމަނިކު ގެ ތަރިކަ

-
07/25/2018
247/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢަބްދުﷲ ޝަފީޢު

މ.ހުދުއަސުރުމާގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙަސަން މަނިކު ގެ ތަރިކަ

-
07/19/2018
80/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޝުކުރާނާ މުޙައްމަދު

ގ.ހުވަފެނީއައްސޭރި އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ގެ ތަރިކަ

-
« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 19 Next › Last »