ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
04/25/2019
644/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ފަޒުނާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

މ.ޖެންޝަން އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތިން ލިބިފައިވާ ބައި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

04/25/2019
1946/Fm-C/2016
ތަރިކަ
އަޙްލާމް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު

މއ.މޭރީ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޝާފިޢުގެ ތަރިކަ

04/24/2019
996 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢަލީ

މ.ފެހިފަރުދާގެ އިރުމަތީބައި އަލްމަރުޙޫމާ ޙައްވާ މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

-
04/24/2019
1542/Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
އަޙްމަދު ސުވައިބު

މ.ނޫވިލު އަލްމަރުޙޫމާ ފާތިމަތު ޝީރީންގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

04/23/2019
1519/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އަޙްމަދު ރަޝީދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.އާނަދު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

04/22/2019
2393 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު މޫސާ

ގ.ލައިޓްގްރޭ އެވެ ކިޔާ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި

04/21/2019
1510 /Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް
ޢިމްރާން އިބްރާހީމް

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛު ކުރުމަށްއެދި ގ.އޯޝަންސްޓަރ ޢިމްރާން އިބްރާހީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

04/17/2019
107 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އާތިފް

ރ.ކަނދޮޅުދޫ ނެލިވަރު އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

04/17/2019
119/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ހަސީނާ މޫސާ

ގ.ސްނޯލައިން އަލްމަރުޙޫމާ ފާތިމަތު މޫސާގެ ތަރިކަ

04/17/2019
1725/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޒާހިރު

މއ.ކްލައިމެޓް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޤާސިމް ގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 35 Next › Last »