ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
07/19/2018
955/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މަހްދީ ޢިމާދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ލަކްސްލޮޖް މަހްދީ ޢިމާދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
07/19/2018
1272/Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ޚާލިދު ޢަބްދުލްމަޖީދު

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ސ.ހުޅުދޫ ވެސްޓްލައިޓް ޚާލިދު ޢަބްދުލްމަޖީދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
07/18/2018
1070/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާޙީމް ޞާދިޤް

ސ.ހިތަދޫ މުގުރިގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤުގެ ތަރިކަ

-
07/17/2018
857/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢަލީ އިޔާޛް

ގ.ހާފްސީ އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު ގެ ތަރިކަ

-
07/16/2018
374/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ސާމިޙް

ހ.ފައުންޓެއިން އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ މަނިކުގެ ތަރިކަ

-
07/11/2018
2078/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޖޫލީ ޢިމާދު

މ.އެވަރޕިންކް އަލްމަރުޙޫމާ ޢަޒީޒާ ގެ ތަރިކަ

-
07/09/2018
702/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އާދަމް ޚަލީލް

ހ.ދިއްލީގެ އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތުފުޅު ގެ ތަރިކަ

-
07/03/2018
914/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޢަލީ

މ.މުންތަޒާ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ރިފްޢަތު ގެ ތަރިކަ

-
06/28/2018
965/Fm-C/2016
ތަރިކަ
-

ވ.އަންޖަލީވިލާ އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ޖަލީލްގެ ތަރިކަ

06/28/2018
1892/Fm-C/2017
ތަރިކަ

މ.ދޫނިދޫ އަލްމަރްޙޫމް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 9 17 18 19 20 21 29 35 Next › Last »