ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
04/19/2018
2345/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އަޙްމަދު އިކްރާމް

މ.ވައިޓްލޭބަލް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ނަޞީރުގެ ތަރިކަ

-
04/17/2018
2014/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މޫސާ ޙަލީމް

މއ.ބެލްޖިއަމްގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޙައްވާ ރިޔާޟާ ގެ ތަރިކަ

-
04/15/2018
2164/Fm-C/2016
ތަރިކަ
ޝަކީލާ ޙަމީދު

މއ.ފީއަލި އަލްމަރުޙޫމް ޒަކަރިއްޔާ ޙަމީދުގެ ތަރިކަ

-
04/15/2018
166/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޝަރީފް

ގ.މައިމޫންވިލާ އަލްމަރުޙޫމާ ޒަރީނާ މުޙައްމަދު ގެ ތަރިކަ

-
04/15/2018
569/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.އަސްރަފީވިލާ އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
04/12/2018
647/Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ޢަލީ ސީޒަން

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ގ.ޕިކްޗަރ ޢަލީ ސީޒަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
04/12/2018
2352/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ފާތިމަތު މުޙައްމަދު

މ.މަދަން އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ނާޒް ގެ ތަރިކަ

-
04/12/2018
804/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢަލީ ރަޝީދު

މ.ގައްދަޑުގެ އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް ޢަބްދުﷲ ލަޠީފްގެ ތަރިކަ

-
04/11/2018
1754/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ފާތިމަތު ރިފްޝާން

ގ.ޖޫލިއަޓް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ގެ ތަރިކަ

-
04/09/2018
113/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މޫސާ ޝަރީފް

ހ.ޓްރެންކްއިލް ލޮޖް އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު މޫސާގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 9 17 18 19 20 21 29 30 Next › Last »