ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
07/21/2019
339 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޞާބިރާ އިބްރާހީމް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ވ.ލޯބަން ޞާބިރާ އިބްރާހީމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

07/21/2019
243 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
އިސްމާޢީލް އަކުރަމް

މ.ލޯކަށި އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ނަޢީމް ގެ ތަރިކަ

07/21/2019
339 /Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
ޞާބިރާ އިބްރާހީމް

ހިބައިންދިނުމަށްއެދި ވ.ލޯބަން ޞާބިރާ އިބްރާހީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/21/2019
400/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޙަސަން

މ.ޖަންބުވިލާ އަލްމަރުހޫމް ޙަސަން ޙުސައިންގެ ތަރިކަ

07/18/2019
2731 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އާމިނަތު ނަދާ

މ.ވައިލެޓްގެ އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ނާފިއު ގެ ތަރިކަ

07/17/2019
703 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ފަތްކުރި އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/17/2019
1533 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އަޙްމަދު ޢައްބާސް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ބެމްބޫ އަޙްމަދު ޢައްބާސް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/16/2019
74 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޙުސައިން އާޝިރު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.މަލާޒް ޙުސައިން އާޝިރު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/16/2019
75 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޙުސައިން އާޝިރު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.މަލާޒް ޙުސައިން އާޝިރު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/16/2019
176 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޢާއިޝަތު ނަޢީމް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ލިލީޝިޔާ ޢާއިޝަތު ނަޢީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

« First ‹ Previous 1 4 12 13 14 15 16 24 53 Next › Last »