ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
01/16/2019
2192 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ވައިޖެހޭގެއާގެ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/14/2019
2037 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހިމް ރިވާން

ހ.ވިލަގު އަލްމަރުޙޫމާ ޞަފިއްޔާ ޢުމަރުގެ ތަރިކަ

01/14/2019
1041 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޙުސައިން ޤާސިމް ތައްޚާން

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ކެންރޯމާގެ ޙުސައިން ޤާސިމް ތައްޚާން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/10/2019
288/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އާމިނަތު ޢަލީ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ވ.ގޯރަން އާމިނަތު ޢަލީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

01/10/2019
706/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މއ.ޖައިލަމް އަލްމަރުޙޫމާ ޝަމީމާ ޙުސައިންގެ ތަރިކަ

01/10/2019
1161/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ޙަލީމާ ޙުސައިން

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.ސިތާރާ ޙަލީމާ ޙުސައިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/10/2019
1906/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ކޯރަލްޑޭލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/10/2019
2255/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
އަޙްމަދު ވަޙީދު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މއ.ގުލާބީގެ އަޙްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

01/10/2019
1882 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ފާޠިމަތު ޙަސަން މަނިކު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ސްވޯނީ ފާޠިމަތު ޙަސަންމަނިކު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/09/2019
603/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އާމިނަތު ޝަރާޙަތު

ހ.ކެލާމާވިލާ އަލްމަރުޙޫމް މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 4 12 13 14 15 16 24 41 Next › Last »