ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
01/30/2019
2356 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
ތުއްތުކަލޯ

ހ.ރާތު އަލްމަރުޙޫމާ ރަޟިއްޔާ ގެ ތަރިކަ

01/30/2019
1581 /Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ޢާއިޝަތު އަޙްމަދު ދީދީ

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ހ.ސަކީނާމަންޒިލް ޢާއިޝަތު އަޙްމަދުދީދީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/30/2019
1871 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޔާސިރު

މ.މުތް އަލްމަރުޙޫމާ ޚަދީޖާ ޢަބްދުލްކަރީމްގެ ތަރިކަ

01/29/2019
1760 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
ހާރޫނު އާދަމް

މ.ޖޫލިއަޓްހައުސް އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން އާދަމްގެ ތަރިކަ

01/29/2019
2142 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޢަލީ މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.މުތްކޮޅު ޢަލީ މުޞްތަފާ އަޙްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/28/2019
1655 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢަލީ ނާޞިރު

މ.ނަރުގިސް އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް ސަޢީދުގެ ތަރިކަ

01/24/2019
1904 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
މަރްޔަމް ޝިއުނާ

މ.މިޓްރީޕާރކް އަލްމަރުޙޫމާ އަމީނާ ޙުސައިންގެ ތަރިކަ

01/23/2019
1892/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ޕީކޮކް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/16/2019
2616 /Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ޚަދީޖާ ރީޝާ

ވާރިސުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ދަނޑިމަގު އާކުރި ޏ.ފުވައްމުލައް ޚަދީޖާ ރީޝާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

01/16/2019
1475 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ސާމިޔާ

މ.ސާމިޔާލޮޖް އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު މުޞްތަފާގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 3 11 12 13 14 15 23 41 Next › Last »