ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
08/04/2019
346 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޒަރީނާ މޫސާ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ވައްތީނިގަސްދޮށުގެ ޒަރީނާ މޫސާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

08/04/2019
668 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
އާމިނަތު ޒަކީ

މ.ވީޒާއާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޒަރީނާ މޫސާ ގެ ތަރިކަ

07/30/2019
1277 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޢަލީ އިޙްސާން

މއ.ބްލޫރީފް އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢަލީ ގެ ތަރިކަ

07/25/2019
389 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޢާއިޝަތު ޙަފީޒާ ޔޫސުފް،ފައުޒިއްޔާ މުޙައްމަދު،އާމިނަތު މުޙައްމަދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ވިޖަން ޢާއިޝަތު ޙަފީޒާ ޔޫސުފް އާއި ފައުޒިއްޔާ މުޙައްމަދު އަދި އާމިނަތު މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/25/2019
1460 /Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ނިސާ ލަޠީފް

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި މއ. ޕާރސީވްވިލާ ނިސާ ލަޠީފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

07/25/2019
2768 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
ސުލްޠާން ޢަބްދުލްޙަމީދު

ވ.ސަންފާމަންޒިލް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ ތަރިކަ

07/25/2019
80Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި
ސަޢުދުﷲ

ގ.މޯނިންގސްޓަރ އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތު މުޙައްމަދުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ސަޢުދުﷲ ހުށަހެޅިމައްސަލަ

07/24/2019
461 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޙުސައިން އިބްރާހީމް

ގ.ރޯޒްރީ އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު މޫސާ ގެ ތަރިކަ

07/24/2019
1718 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އާމިނަތު ނަފީސާ ޙުސައިން

މއ.ގުލްޝަންކިނާރާ އަލްމަރުޙޫމާ ތުއްތުކަމަނަގެ ތަރިކަ

07/23/2019
604 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
މަރްޔަމް ޢަލިއްޔާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

މ.މާވިލު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 3 11 12 13 14 15 23 53 Next › Last »