ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
02/26/2019
1559 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޝަރީފް

ހ.ޗަންޕާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ސަކީނާ ޢަބްދުﷲ ގެ ތަރިކަ

02/25/2019
1366 /Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ނާހިދާ ޢަބްދުލްކަރީމް

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.އަލްކާނިޒް ނާހިދާ ޢަބްދުލްކަރީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/25/2019
1600 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އާދަމް ޝިހާމް

މ.ބަބޫލް އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ޢުމަރުގެ ތަރިކަ

02/25/2019
1831 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ރަޝާދު މުޙައްމަދު

މއ.އަނާރުކަލީ އެވެ ކިޔާ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި

02/25/2019
2160/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޒުލްހާމް ޢަބްދުލްޙަކީމް

ވ.މިންވަރު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޙަކީމްގެ ތަރިކަ

02/20/2019
2642 /Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މ.ވިލާދަށުގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/19/2019
1606 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ

ހ.ފޭރުގަސްދޮށުގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ގެ ތަރިކަ

02/19/2019
1475/Fm-C/2017
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މ،އެންދެރިގަސް އަލްމަރުޙޫމާ ފަރީޝާ އިބްރާހީމް ގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި

02/19/2019
2200/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ފާތިމަތު އަޒްލިފާ

މ.ކެކުރިމާގެ އަލްމަރުޙޫމް ނާއިލް ޢަލީ ނާހިދު ގެ ތަރިކަ

02/18/2019
1509 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަބޫބަކުރު ޝަފީޤް

ހ.ބަނާނާހައުސް އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 41 Next › Last »