ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
11/29/2018
927/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޝަޙިއްޔާ ނަޞީރު

މ.ކުރެދިވަރުގެއާގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ހިދާދުގެ ތަރިކަ

11/29/2018
972/Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މ.މުލައްމާގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޙަލީމްގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް

11/29/2018
2073/Fm-C/2017
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
މުޙައްމަދު ޙަސަންފުޅު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ގ.ހުދުކޮކާ މުޙައްމަދު ޙަސަންފުޅު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/29/2018
2271/Fm-C/2016
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޝާހިދު

ހ.ލައިޓްސްޓާރ އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ނަޞީރުގެ ތަރިކަ

11/22/2018
1387/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ނަބީލު އަޙްމަދު

ވ.ނަޖުމާމަންޒިލް އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ

11/21/2018
256/Fm-C/2017
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
އިސްމާޢީލްފުޅު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ގ.އެއްތެޔޮމާގެ އިސްމާޢީލްފުޅު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/21/2018
257/Fm-C/2017
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
އިސްމާޢީލްފުޅު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ގ.އެއްތެޔޮމާގެ އިސްމާޢީލްފުޅު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

11/21/2018
1178/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ނިޔާޒް އަޙްމަދު

މއ.ޗަންޕާމާގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު މޫސާގެ ތަރިކަ

11/21/2018
1710/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޢުމަރު މާޢިން ޢާތިފް

މ.ނިވްހިލްމަން އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު އާތިފް ގެ ތަރިކަ

11/14/2018
630/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ޢަލީދީދީ

ހ.ޑައިމަންޑްވިލާ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲގެ ތަރިކަ

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 35 Next › Last »