ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
06/28/2018
965/Fm-C/2016
ތަރިކަ
-

ވ.އަންޖަލީވިލާ އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ޖަލީލްގެ ތަރިކަ

06/28/2018
1892/Fm-C/2017
ތަރިކަ

މ.ދޫނިދޫ އަލްމަރްޙޫމް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

06/28/2018
2034/Fm-C/2017
ތަރިކަ
-

މ.ނެދުންގެ އަލްމަރްޙޫމާ ޖަމީލާ ޢަލީގެ ތަރިކަ

-
06/28/2018
2088/Fm-C/2017
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
-

ވާރިސުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހ.ވޭވީވޯކް މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ހުށަހެލި މައްސަލަ

-
06/28/2018
2211/Fm-C/2017
ތަރިކަ
-

ހ.މަތިވައްގެ އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޒަޢީމްގެ ތަރިކަ

-
06/24/2018
136/Fm-C/2018
ތަރިކަ
-

ހ.ވައިފިލާއާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޚަދީޖާ މޫސާގެ ތަރިކަ

-
05/27/2018
528/Fm-C/2018
ތަރިކަ
-

މ.މާހަލްހުޅަނގުބައި އަލްމަރްޙޫމް އިސްމާޢިލް ފުވާދު ގެ ތަރިކަ

-
05/24/2018
973/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

ރ.ކަނދޮޅުދޫ ނެލިވަރު އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

04/08/2018
65/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ނިޒާރު

މއ.ނަޞީބު އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު އަޤީލް ގެ ތަރިކަ

03/29/2018
2225/Fm-C/2017
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
އަޙްމަދު ޝަފީޤް

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.ކެލްފޯނިޔާ އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

1 2 3 10 Next › Last »