ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
04/29/2019
1705 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޟިރާރު

ހ.ޒިންކް އަލްމަރުޙޫމް ޒަކަރިއްޔާ ޢަލީ ޝިހާމް ގެ ތަރިކަ

-
04/29/2019
2209 /Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ

ގ.ހަޒްވިއު އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙިލްމީގެ ތަރިކަ

-
04/28/2019
850 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ގ.ސައުތުސައިޑް އަލްމަރުޙޫމް މޫސާ އާދަމްގެ ތަރިކަ

-
04/24/2019
996 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢަލީ

މ.ފެހިފަރުދާގެ އިރުމަތީބައި އަލްމަރުޙޫމާ ޙައްވާ މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

-
04/22/2019
2393 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު މޫސާ

ގ.ލައިޓްގްރޭ އެވެ ކިޔާ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި

04/21/2019
1510 /Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް
ޢިމްރާން އިބްރާހީމް

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛު ކުރުމަށްއެދި ގ.އޯޝަންސްޓަރ ޢިމްރާން އިބްރާހީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

04/17/2019
107 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އާތިފް

ރ.ކަނދޮޅުދޫ ނެލިވަރު އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

04/16/2019
483 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޞާބިރާ ޙުސައިން

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ގޯލްޑަންލީފް ޞާބިރާ ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

04/16/2019
744 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޒަރީނާ މޫސާ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ރަތްވިނަ ޒަރީނާ މޫސާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

04/08/2019
124 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ރާމިޒާ ޢަލީ

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހ.ނީޓްވިލާ ރާމިޒާ ޢަލީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

1 2 3 11 34 Next › Last »