ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
09/05/2018
259/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢުބައިދުﷲ އިދުރީސް

މއ.ދޮންނަ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ޒީނިޔާގެ ތަރިކަ

-
09/05/2018
1011/Fm-C/2018
ތަރިކަ
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް

މއ.ނަލަގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޢަޒީޒާ މޫސާގެ ތަރިކަ

-
09/05/2018
2309/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ސަޢީދު އިބްރާހީމް

ހ.މޫންލައިޓްވެލީ އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު ރަޝީދާގެ ތަރިކަ

-
08/27/2018
1367/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޚަދީޖާ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.ބްލެކްޕޫލް ޚަދީޖާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
08/26/2018
1667/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ޔާސީން ޢަލީ

މާލެ ދަފްތަރު ނަންބަރު 823 އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ނިޔާޒް ގެ ތަރިކަ

-
08/15/2018
977/Fm-C/2018
ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށް
އަޙްމަދު ޝަފީޢު

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި މއ.ސަމިޓް އަޙްމަދު ޝަފީޢު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
08/15/2018
1125/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
ޒަރީނާ މޫސާ

ހިބައިންދިނުމަށްއެދި ހ.ވައްތީނިގަސްދޮށުގެ ޒަރީނާ މޫސާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
08/15/2018
2208/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އަމީނާ

ހ.ބެންކޮކް އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ފައިސަލްގެ ތަރިކަ

-
08/14/2018
780/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު ސިރާޖް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ދެކުނުފިޔަ މުޙައްމަދު ސިރާޖް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

-
08/13/2018
1322/Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ނަސީމް

މއ.ރީދޫމާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު ޢަލީގެ ތަރިކަ

-
1 2 3 11 19 Next › Last »