ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
01/29/2020
757/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އިސްމާޢީލް ޔަޢީޝް ފިރާޤް

މ.ފްރީޒް އަލްމަރްހޫމް އަޙްމަދު ފިރާޤްގެ ތަރިކަ

01/29/2020
2256/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ސީނީޒު ޢަލީ

މ.ބޭޒަންގެ އަލްމަރްހޫމާ ނަސީމާ ޢަބްދުﷲގެ ތަރިކަ

01/26/2020
2247/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ސީނީޒު ޢަލީ

މ.ބޭޒަންގެ އަލްމަރްހޫމާ ނަސީމާ ޢަބްދުﷲގެ ތަރިކަ

01/23/2020
926/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޢަބްދުﷲ އިޝާން

މ.ވިލާދަށުގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ތަރިކަ

01/23/2020
2563/Fm-C/2019
ވަޞިއްޔަތުން ދީފައިވާ ދިނުން ބާޠިލްކުރުމަށްއެދި
ޢައްބާސް ދޮންމަނިކު

ވަޞިއްޔަތުން ދީފައިވާ ދިނުން ބާޠިލްކުރުމަށްއެދި މ.ހަނިފަރި ޢައްބާސް ދޮންމަނިކު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/23/2020
2729/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ސަމާޢީލް

ގ.ޕޫލްކިނާރާ އަލްމަރުޙޫމް މަޙްމޫދު ޝަހީމްގެ ތަރިކަ

01/22/2020
2437/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޖަމީލާ ޙަސަން

މއ.ވިނަރެސް އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

01/22/2020
2760/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތު ކުރުމަށްއެދި
މޫސާ އަޙްމަދު

ކ.ތުލުސްދޫ ފިނިހިޔާގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށްއެދި ކ.ތުލުސްދޫ ފިނިހިޔާގެ މޫސާ އާދަމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/20/2020
2150/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ފާޠިމްތު ސަތުނާ

މއ.ސްނޯސްކައި އަލްމަރުޙޫމާ ޚަދީޖާ ޢަލީގެ ތަރިކަ

01/16/2020
2742/Fm-C/2019
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ޒައުދު އަޙްމަދު

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހ.ރަސްގެރަހަ ޒައުދު އަޙްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

1 2 3 11 55 Next › Last »