ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
01/20/2020
2150/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ފާޠިމްތު ސަތުނާ

މއ.ސްނޯސްކައި އަލްމަރުޙޫމާ ޚަދީޖާ ޢަލީގެ ތަރިކަ

01/16/2020
2742/Fm-C/2019
ވާރިޘުންސާބިތުކުރުމަށް އެދި
ޒައުދު އަޙްމަދު

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހ.ރަސްގެރަހަ ޒައުދު އަޙްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

01/16/2020
2440/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތު ކުރުމަށްއެދި
އިސްމާޢީލް އަޒުލީމް

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހ.ގޯލްޑްރިންގ އިސްމާޢީލް އަޒުލީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

12/30/2019
673/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޝާމީ

މ.ދިލްބަހާރު އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު ޙުސައިންތަކުރުފާނުގެ ތަރިކަ

12/30/2019
1297/Fm-C2018
ތަރިކަ
ޝަރީފާ އާދަމް

މ.ހަބަރުމާގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ތަރިކަ

12/29/2019
1653/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށްއެދި
ފާޠިމަތު ރައޫފް

ހިބައިންދިނުމަށް އެދި ގ.ބުލްބުލާވިލާ ފާޠިމަތު ރައޫފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

12/25/2019
600/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ނިޝާން

މ.އިރަމާބަގީޗާ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޙުސައިންގެ ތަރިކަ

12/22/2019
1214/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު އާހިލް އަސްލަމް

ދަފްތަރު ނަންބަރު 4345 އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް ސިޔާމާގެ ތަރިކަ

12/22/2019
2376/Fm-C/2019
ވާރިޘުން ސާބިތު ކުރުމަށްއެދި
ފައުޞަލް އެންޑްރޫ ރަޝީދު

ގ.ފިނިހިޔާގެ އަލްމަރުޙޫމް ޑރ.ޢަލީ ރަޝީދުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހހެޅި މައްސަލަ

12/19/2019
126/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޙަސަން ޖައުހަރީ

ހ.ނަޔާބަހާރު އަލްމަރުޙޫމް އަބޫބަކުރު ޖައުހަރީގެ ތަރިކަ

1 2 3 11 53 Next › Last »