ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
02/20/2019
2642 /Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މ.ވިލާދަށުގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/18/2019
1509 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އަބޫބަކުރު ޝަފީޤް

ހ.ބަނާނާހައުސް އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

02/14/2019
658 /Fm-C/2018
ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް
މުޙައްމަދު ބުންޔާމީން

ގ.މަސްދޮށި އަލްމަރުޙޫމް އާދަމް ޒާހިރުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/11/2019
1432 /Fm-C/2017
ތަރިކަ
ސާދުނާ ތުއްތުމަނިކު

މއ.ނެވަރކޯން އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ޝަކޫރުގެ ތަރިކަ

02/06/2019
1830 /Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އަޙްމަދު ސަލީމް

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.ބަންދުގެ އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/04/2019
1991 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢަރީފް

ވ.މޫންރައިޒް އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން މޫސާގެ ތަރިކަ

02/03/2019
4 /Fm-C/2019
ޢާއިޝަތު ދީމާ މުޙައްމަދު

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ވ.މަރޮށި ޢާއިޝަތު ދީމާ މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/03/2019
1580 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
ރިޒާން ޢަލީ ޢަފީފް

މއ.ކޫލްސްޓޯން އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲގެ ތަރިކަ

01/31/2019
82 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު މަނިކު

މއ.އޮޅިތެރިގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު ރަޝީދާގެ ތަރިކަ

01/31/2019
1838 /Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޝަނޫން ޢަރީފް

ގ.މަޑުފެހިގެ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ރަޝީދާގެ ތަރިކަ

1 2 3 11 30 Next › Last »