ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
05/24/2018
973/Fm-C/2017
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

ރ.ކަނދޮޅުދޫ ނެލިވަރު އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކަ

04/08/2018
65/Fm-C/2018
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ނިޒާރު

މއ.ނަޞީބު އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު އަޤީލް ގެ ތަރިކަ

03/29/2018
2225/Fm-C/2017
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
އަޙްމަދު ޝަފީޤް

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.ކެލްފޯނިޔާ އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/26/2018
1837/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ފަދުހާ ޙަމީދު

މ.ޖޭމުހިޔާ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙަމީދުގެ ތަރިކަ

03/21/2018
1833/Fm-C/2017
ތަރިކަ
ޑރ.ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް

މ.ގައްދަޑުގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ލަޠީފްގެ ތަރިކަ

03/15/2018
202/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މޫސާ ޢަލީ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ނީޓް މޫސާ ޢަލީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/15/2018
201/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
މުޙައްމަދު ޙަސަން

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ރޮބިންސް މުޙައްމަދު ޙަސަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/15/2018
240/Fm-C/2018
ހިބައިން ދިނުން
އަޙްމަދު ޝަހީދު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ވީސަންމާގެ އަޙްމަދު ޝަހީދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

03/15/2018
540/Fm-C/2015(2384/Cv-C/2014)
ތަރިކަ
ފަރީދާ ޔަޙްޔާ

މ.މާމުޓާ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޝަފީޤް ގެ ތަރިކަ

03/15/2018
1927/Fm-C/2017
ތަރިކަ
އަޙްމަދު ނާއިލް

ހ.ސްނޯޑްރޮޕް އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ސަލީމް ގެ ތަރިކަ

1 2 3 9 Next › Last »