ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
09/17/2019
248 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
އިސްމާޢީލް ޝިމާމު

މއ.ޑޯރެންސީވިލާ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ވާ މ.އަނބުމާގެ ތަރިކަ އާއި މއ.ބޮޑުފުޅައްގޭ ތަރިކަ އާއި މއ.ޑޯރެންސީވިލާ ތަރިކަ

09/01/2019
441/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

މ.ޖަޒީމާ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު މަނިކެ ގެ ތަރިކަ

09/01/2019
823/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ފާޠިމަތު ފާއިޒާ

މ.ހިމިތީގެއާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތު ފާއިޒާ ގެ ތަރިކަ

08/08/2019
876 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.ރޮކްސީ ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

08/06/2019
910 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޚަދީޖާ ޢުމަރު

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ރަންނާޅިގެ ޚަދީޖާ ޢުމަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

08/05/2019
466 /Fm-C/2019
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް
ޢަބްދުލްމުޙްސިން މުޙައްމަދު

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ހ.ސަންދަރޯސްގެ ޢަބްދުލްމުޙްސިން މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ

08/05/2019
922 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޙައްމަދު ވަޙީދު

މ.ބަށިމާގެ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ވަހީދުގެ ތަރިކަ

08/04/2019
346 /Fm-C/2019
ހިބައިން ދިނުން
ޒަރީނާ މޫސާ

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ވައްތީނިގަސްދޮށުގެ ޒަރީނާ މޫސާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

08/04/2019
668 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
އާމިނަތު ޒަކީ

މ.ވީޒާއާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޒަރީނާ މޫސާ ގެ ތަރިކަ

07/30/2019
1277 /Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޢަލީ އިޙްސާން

މއ.ބްލޫރީފް އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢަލީ ގެ ތަރިކަ

1 2 3 11 42 Next › Last »