ޙުކުުމްތައް


ނިންމި ތާރީޚް
ގަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ބާވަތް
ހުށަހެޅި ފަރާތް
ތަފްސީލް
ސަބް ކެޓަގަރީ
ރިޕޯޓް
03/04/2020
2841/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މަރްޔަމް ޢާޠިފާ

ގ.ކެތްލިން އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޚާލިދުގެ ތަރިކަ

03/04/2020
1192/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އާބިދާ މިލްނާ

ދަފްތަރު ނަންބަރު 3226 އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ

03/04/2020
2840/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މަރްޔަމް ޢާޠިފާ

ގ.ކެތްލިން އަލްމަރުޙޫމާ ތިއްތިކަމަނަގެ ތަރިކަ

03/03/2020
2304/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ޙަސަން ލަޠީފް

މ.ސީނިއާވިލާ އަލްމަރްހޫމާ ޒުލައިޙާ ޙަސަން މަނިކުގެ ތަރިކަ

03/02/2020
2582/Fm-C/2019
ތަރިކަ
އިބްރާހީމް ޝިފާޒު

ހ.ސޯސަންމީޑް އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު މަނިކުގެ ތަރިކަ

03/02/2020
2465/Fm-C/2019
ތަރިކަ
ފާޠިމަތު ސާމިޙާ

މ.މެރީގޯލްޑް އަލްމަރުޙޫމާ މުއުމިނާ އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ

02/24/2020
63/Fm-C2020
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
އާމިނަތު ވަޙީދާ

ހިބައިން ދިނުމަށް ހ.ނައިބޮލި އާމިނަތު ވަޙީދާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/23/2020
2419/Fm-C/2019
ހިބައަބުރާއަތުލުމަށް އެދި
މުޙައްމަދު ތައުފީޤް

ހިބައަބުރާ އަތުލުމަށް އެދި މއ.ޖޫޓްފްލާވަރ މުޙައްމަދު ތައުފީޤް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

02/23/2020
2501/Fm-C/2019
ތަރިކަ
މުޢާޒު ޒަކީ

މ.ވީޒާއާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޒަރީނާ މޫސާގެ ތަރިކަ

02/23/2020
2665/Fm-C/2019
ހިބައިންދިނުމަށް އެދި
އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް

ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

1 2 3 11 59 Next › Last »